SWOT

จุดแข็ง  ( Strengths )
1.   บุคลากรมีความรู้ความสามารถ  ปฏิบัติหน้าที่ตรงกับความรู้
2.   มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้มากมาย
3.   นักเรียนมีความสามารถด้านวิชาการ  กีฬา  ดนตรี  นาฎศิลป์และเทคโนโลยี
4.   มีการบริการด้านสาธารณสุข  และการจัดโภชนาการที่ดี
5.   มีการบริการทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน
6.   นักเรียนมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
7.   มีการปฏิบัติงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
8.   มีการส่งเสริมให้บุคลากรมีการทำงานอย่างเป็นทีม
9.   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและ
      ชุมชน  สนับสนุนกิจการโรงเรียนเป็นอย่างดี
10. มีทิศทางการจัดการศึกษาที่ชัดเจนตามพระราชบัญญัติการศึกษาที่กำหนด
11. โรงเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
12. การวิจัยในชั้นเรียนช่วยให้ครูค้นหาแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน
13. การจัดกิจกรรมโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับนักเรียน

จุดอ่อน  ( Weaknesses )
1.   นักเรียนขาดระเบียบวินัย  ขาดความรับผิดชอบ
2.   นักเรียนบางส่วนไม่นำคุณธรรม  จริยธรรมไปใช้
3.   สื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอ
4.   ครูบางส่วนไม่สามารถอุทิศงานให้กับโรงเรียนได้อย่างเต็มที่ 
      เนื่องจากติดภารกิจ
5.   ครูบางท่านยังไม่เข้าใจกระบวนการการทำวิจัยในชั้นเรียน
6.   ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง

โอกาส  ( Opportunities )
1.   จัดกิจกรรมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียน
2.   มีการสัมพันธ์กับชุมชนให้นำประโยชน์มาสู่นักเรียน
3.   มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เอาใจใส่ต่อโรงเรียน
4.   มีแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญรอบๆ  บริเวณโรงเรียน
5.   ประชาชนเกิดความมั่นใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน
6.   ชุมชนให้การยอมรับและอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักเรียน
7.   มีหน่วยงานหลายๆ  หน่วยงานเข้ามาให้การอบรมนักเรียนหรือมาจัดกิจกรรม
      ต่างๆ ให้กับนักเรียน
8.   มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมและสร้างความเข้าใจอันดีกับชุมชน

อุปสรรค  ( Threats )
1.   ขาดความร่วมมือจากผู้ปกครองเนื่องจากการประกอบอาชีพ
2.   ชุมชนไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร
3.   ผู้ปกครองบางส่วนไม่ให้ความสำคัญต่อการศึกษา
4.   สภาพสังคมเป็นชุมชนแออัด  ทำให้นักเรียนซึมซับวิถีชีวิตที่ไม่น่า
      พึงประสงค์
5.   ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานของตนเอง
6.   ขาดบุคลากรที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเป็นวิทยากร