โรงเรียนปลูกจิต ตั้งอยู่เลขที่ 99 ซอยปลูกจิต  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  บริเวณแฟลตบ่อนไก่ มีเนื้อที่ทั้งหมด 3 ไร่ 27 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  โรงเรียนเป็นของเทศบาลกรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2512 อาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคารไม้ 3 ชั้น 1 หลัง 6 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง (อาคารการเวกในปัจจุบัน) บริเวณโรงเรียนเดิมเป็นแหล่งเสื่อมโทรม เทศบาลกรุงเทพมหานครจึงได้เข้ามาปรับปรุงเพื่อให้เป็นชุมชนตัวอย่าง โดยได้จัดบริการในเรื่องการศึกษา สาธารณสุขการฝึกอาชีพและสันทนาการ

  โรงเรียนเปิดครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2513 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 มี
นายมณฑล เทียมศักดิ์ เป็นครูใหญ่

พ.ศ.2514   โรงเรียนได้เปลี่ยนสังกัดจากเทศบาลกรุงเทพ เป็นสังกัดเทศบาลนครหลวง

พ.ศ.2515   โรงเรียนเปลี่ยนสังกัดจากเทศบาลนครหลวงเป็นสังกัดกรุงเทพมหานคร

พ.ศ.2516   เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 7 มีนักเรียน ทั้งหมด 806 คน โดยเปิดเป็น 2 รอบ

พ.ศ.2518   โรงเรียนได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนตึก 3 ชั้น 1 หลัง ขนาด 12 ห้องเรียน ชั้นล่างทำเป็น
               โรงอาหาร (อาคารหยดเทียนปัจจุบัน)


พ.ศ.2521    เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 23 ห้องเรียน มีนักเรียน 784 คน

พ.ศ.2522   โรงเรียนได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนตึก 4 ชั้น 1 หลัง ขนาด 16 ห้องเรียน (อาคารเฟื่องฟ้า)
               สร้างห้องน้ำนักเรียน ขนาด 12 ห้อง 1 หลัง และ สร้างเสาธง
หน้าอาคารเรียน

พ.ศ.2524   โรงเรียนได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนตึก 4 ชั้น 1 หลัง ขนาด 16 ห้องเรียน (อาคารชวนชม)

พ.ศ.2525   สร้างรั้วรอบบริเวณโรงเรียน และสร้างสนาม ค.ส.ล. อเนกประสงค์

พ.ศ.2528   สร้างบ้านพักภารโรง 2 ชั้น ขนาด 3 ห้องนอน 1 หลัง ชั้นล่างเป็นห้องน้ำนักเรียน ขนาด 6 ห้อง

พ.ศ.2534   สร้างบ้านพักภารโรง 2 ชั้น ขนาด 3 ห้องนอน 1 หลัง ชั้นล่างเป็นห้องน้ำนักเรียน ขนาด 6 ห้อง  ปรับปรุงโรงอาหาร

พ.ศ.2541   (1 ตุลาคม 2541) สร้างศาลพระภูมิ และสร้างพระพุทธรูปปางพุทธลีลา "หลวงพ่อปลูกจิต" ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
                   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ

พ.ศ.2542   ได้งบประมาณต่อเชื่อมอาคารเฟื่องฟ้า  อาคารการเวก  อาคารชวนชม ชั้น2,3
                   
 ปรับปรุงห้องสมุดเป็นกระจกบานเลื่อน     ปรับปรุงอาคารการเวก

พ.ศ. 2543  ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตปทุมวัน ให้สร้างอาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่ 
                   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 72 พรรษา เป็นอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น รูปทรง 6 เหลี่ยม
                   กว้าง 7.75 เมตร ยาว 9 เมตร

พ.ศ. 2545  สร้างอาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียว เป็นอาคาร ค.ส.ล. ขนาด 6.50 เมตร ยาว 24 เมตร เป็นเงิน 899,775 บาท
                  ปัจจุบันใช้เป็นโรงอาหาร (อาคารชัยพฤกษ์) และปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน – ครู

พ.ศ. 2546  สร้างห้องน้ำนักเรียน 1 หลัง ขนาด 8 ห้อง พร้อมปรับปรุงห้องน้ำครู จำนวน 6 ห้อง เป็นเงิน 666,000 บาท
                  ปรับปรุงติดตั้งกระแสไฟฟ้าให้อาคารเรียน เป็นเงิน 104,800 บาท ปรับปรุงพื้นอาคารเฟื่องฟ้า ห้องสมุด และปรับปรุง
                  ห้องคอมพิวเตอร์ พร้อมได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 22 เครื่อง กับอุปกรณ์สำนักงานภายในห้องคอมพิวเตอร์
ระบบLAN  และระบบ Internet

พ.ศ. 2547  ได้เวทีชั่วคราวขนาดใหญ่เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนปลูกจิต

พ.ศ. 2548   - ได้รับงบประมาณการแปรญัตติจาก ส.ก.อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ สร้างหลังคาโดมโครงเหล็กคลุมบริเวณสนามโรงเรียน
                      ทาสีภายใน – ภายนอกทุกอาคาร   สร้างบ้านพักภารโรง 2 ชั้น ขนาด 3 ห้องนอน 1 หลัง  ชั้นล่างเป็นห้องน้ำนักเรียนอนุบาลขนาด 6 ห้อง
                      สร้างสวนหย่อมหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ์ ย้ายเสาธงจากหน้าอาคารชวนชมมาไว้หน้าอาคารเฟื่องฟ้า โดยใช้งบประมาณ
                      รวม ทั้งสิ้น 5,893,000.- บาท
                   - มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานด้านธุรการจำนวน 5 เครื่อง มีห้อง Sound Lab สำหรับการฝึกปฏิบัติการ  ทางภาษา 1 ห้อง

พ.ศ. 2549  - สร้างโรงอาหารสำหรับนักเรียนป.6  บริเวณด้านหลังอาคารชวนชม

พ.ศ. 2550   ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน 437,000 เพื่อปรับปรุงโรงเรียน
                   - ปรับปรุงทางเท้าหน้าอาคารหยดเทียน เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.60 เมตร ยาว 75 เมตร สูง 10 เซนติเมตร พื้นที่รวม 150 ตารางเมตร
                   - ติดตั้งประตูเหล็กม้วน อาคารหยดเทียน จำนวน 5 บาท หน้าต่าง 7 บาน อาคารเฟื่องฟ้า จำนวน 2 บาท อาคารชวนชม จำนวน 2 บาน
                     และอาคารการเวก จำนวน 1 บาน
                   - ปูพื้นกระเบื้องเซรามิค ด้านข้างอาคารชวนชม พื้นที่ 120 ตารางเมตร
                   - ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ อาคารชวนชม จำนวน 4 เครื่อง
                   - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง
                   - ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
                   - ห้องวิชาพิเศษ  ลูกเสือ - ยุวกาชาด
                   - ห้องสื่อการเรียนรู้
                   - ได้รับเครื่องดนตรีไทย (ขิม , ขลุ่ย)  จากงบประมาณกรุงเทพมหานคร
                   - ติดตั้งระบบ Internet ไร้สาย

พ.ศ. 2551  -  ห้องพยาบาล 
                  -  ปรับเปลี่ยนห้องสมุดจากอาคารชวนชม มาอยู่ที่อาคารการเวก
                  -  ติดตั้งระบบโปรแกรมบริหารงานห้องสมุด เพื่อบริการห้องสมุดที่ทันสมัย
                  -  ติดตั้งระบบLAN และ Internet ห้องสมุดโรงเรียน

พ.ศ. 2552   -  ย้ายห้องสมุดจากอาคารการเวกกลับไปอยู่ที่อาคารชวนชมเป็นการชั่วคราว 
                   -  รื้อ ถอนอาคารการเวกเพื่อก่อสร้างอาคาร 5 ชั้น  ตามงบประมาณกรุงเทพมหานคร
                 
  - สร้างอาคารเรียนตึกสูง 5 ชั้น ขนาด 12 ห้องเรียน ชั้นล่างเป็นห้องประชุม 1 หลัง(ห้องสมุด)

พ.ศ. 2553  - ย้ายห้องสมุดกลับมาที่อาคารการเวก 5 ชั้น
                  - ย้ายห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 , 5 และ6 ไปอยู่อาคารการเวก 5 ชั้น ชั้นที่ 3 , 4 และ5 ตามลำดับ
                  - ตกแต่งห้องวิชาการ และห้องเกียรติยศ
                  - ย้ายห้องลูกเสือ - ยุวกาชาด ไปอยู่อาคารชวนชม
                  - เพิ่มห้องศิลปะ ห้องดนตรีสากล ห้องแนะแนว
                  - เพิ่มห้องนาฏศิลป์2 ห้องวิทยาศาสตร์2
                  - เพิ่มห้องการงานอาชีพและเทคโนโลยี
                  - ย้ายเสาธงจากหน้าอาคารเฟื่องฟ้า ไปอยู่หน้าอาคารหยดเทียน


พ.ศ. 2554  ปรับปรุงห้องวิชาการเป็นห้องคอมพิวเตอร์ห้องที่2 จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน 40 เครื่อง สำหรับครู 1 เครื่อง เป็นเครื่องเซิฟเวอร์ 1 เครื่อง

พ.ศ. 2555  ก.พ. - ติดตั้งฟรี WiFi จาก TOT
                          - ติดตั้งจานรับสัญญานดาวเทียม ทีวีเพื่อการศึกษา 
                   ธ.ค. เปลี่ยนกันสาดข้างตึกอาคารการเวก

พ.ศ. 2556  ม.ค. ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณหน้าถนน หน้าโรงเรียน (นอกบริเวณโรงเรียน)โดยสำนักการศึกษา ร่วมกับสำนักงานตำรวจในพื้นที่ กทม.

พ.ศ. 2557  เม.ย. รื้อห้องคอมพิวเตอร์เดิมออกเพื่อปรับปรุงใหม่เป็นห้องวิทยาการ
                  พ.ค. ปรับปรุง เทพื้นสนามคอนกรีตโรงเรียนใหม่
                  มิ.ย. ขุด รางทำท่อระบายน้ำใหม่ บริเวณรอบสนาม
                  ก.ย. ปรับปรุงสวนหย่อม
                  ต.ค. - ปรับปรุงห้องสหการณ์
                         - ปรับปรุงห้องดนตรีสากล ทำเป็นห้องเก็บเสียงเพื่อซ้อมดนตรี
                         - ปรับปรุงห้องส้วมนักเรียนหลังอาคารเฟื่องฟ้า
                  พ.ย. - ทำห้องมัลติมีเดีย (ภาษาอังกฤษ)
                         - ห้อง IDP (Intelligence Development Programme)

พ.ศ. 2558  ก.ค. สร้างเวทีการแสดงนักเรียนบริเวณเสาธง
                  พ.ย. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าตึกหยดเทียนจากการไฟฟ้า เนื่องจากสาเหตุไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง

พ.ศ. 2559  ม.ค. ติดตั้งเสา หลังคาโดมเพิ่ม ต่อเติมเพิ่มจากเดิมไปจนติดต่อกับอาคารหยดเทียน
                  พ.ค. ปรับปรุงสวนหย่อม

พ.ศ. 2560  ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในบริเวณโรงเรียน

พ.ศ. 2561  ต.ค. ปรับปรุงรั้ว กำแพง ป้ายโรงเรียน
                  ธ.ค. ปรับปรุงศาลพ่อปู่ปลูกจิต

พ.ศ. 2562  พ.ค. สร้างสนามเด็กเล่น บริเวณสนามเปตอง


ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

  ข้อมูลปีการศึกษา 2555
  ผู้บริหาร
3
คน
  ข้าราชการครู
31
คน
  เจ้าพนักงานธุรการ
1
คน
  พี่เลี้ยง
3
คน
  พนักงานสถานที่
6
คน
  แม่ครัว
4
คน

 

นักเรียนทั้งหมด
คน

ลักษณะของชุมชน

สภาพทั่วไป    โรงเรียนปลูกจิต สำนักงานเขตปทุมวัน ตั้งอยู่ในชุมชนบ่อนไก่ เป็นชุมชนขนาดกลาง มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 600 ครอบครัว ประชากรประมาณ 3,300 คน ลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นแฟลต ตึกแถว บ้านเช่า และห้องแถวแบ่งเช่า นักเรียนจึงมีความแตกต่างกันทางเศรษฐกิจและสังคม ประชากรในท้องถิ่นมีการศึกษาน้อย การประกอบอาชีพจึงค่อนข้างมีฐานะยากจน ไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ อาชีพของบุคคลในชุมชน รับจ้าง ค้าขาย และรับราชการ และว่างงาน มีอาชีพไม่แน่นอน สภาพปัญหาในชุมชน คือ ปัญหาครอบครัวแตกแยก ต้องไปทำงานที่อยู่ห่างไกลไม่มีเวลาใกล้ชิดกับบุตรหลาน ปล่อยให้เป็นภาระของญาติผู้ใหญ่ หรือเด็กต้องอยู่ลำพังหลังเลิกเรียนเป็นภาวะที่เสี่ยงต่อปัญหายาเสพติต และปัญหาการลักขโมย จึงเป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่จะต้องคอยช่วยเหลือและสอดส่องดูแลให้ความรัก ความอบอุ่นต่อนักเรียนอย่างใกล้ชิด


แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน

 1. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่)
 2. ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่
 3. วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สาขาบ่อนไก่
 4. ศูนย์สาธารณสุข 16
 5. สถานีตำรวจดับเพลิง
 6. สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี
 7. ราชกรีฑาสโมสร (โปโลคลับ)
 8. สนามมวยลุมพินี
 9. สวนสุขภาพสาธารณะลุมพินี
 10. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 11. สักการะท้าวมหาพรหม
 12. สถานเสาวภา (สวนงู)
 13. สนามกีฬาแห่งชาติ (ศุภชลาศัย)
 14. พิพิธภัณฑ์จิม  ทอมสัน
15. สถาณีรถไฟหัวลำโพง
16. ห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง
17. สยามโอเชียลเวิร์ล (ห้างสยามพารากอน)
18. ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลเวิร์ด (TK Park)
19. สักการะพระตรีมูรติ
20. สักการะพระพิฆเนศ
21. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
             


 

อัตลักษณ์โรงเรียน
มารยาทงาม  ตามวิถีไทย


 

เอกลักษณ์โรงเรียน
โรงเรียนวิถีไทยมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม นำชีวีเป็นสุข


 

พัฒนาคน พัฒนาความสุข ด้วยการศึกษา

 พัฒนาคน พัฒนาคนทั้ง 3 ด้านคือ ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
 พัฒนาความสุข ให้มีความสุขทั้งทางร่างกาย และจิตใจ
 ด้วยการศึกษา ที่เน้นให้ ผู้เรียน  ดี เก่ง และมีความสุข

                              
                                                     สีน้ำเงิน  หมายถึง ความเข้มแข็ง
  สีเหลือง  หมายถึง แสงสว่างแห่งชีวิต

 


 

ดอกเฟื่องฟ้า

 


ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นไทร