รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบ 2
( พ.ศ.2549 - 2553 )

วันที่ 6 - 8  มีนาคม  2549

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อยุธยาการประเมินคุณภาพการศึกษา 

รายนามคณะผู้ประเมิน

นายประเสริฐ    อรุณรัตน์ หัวหน้าคณะผู้ประเมิน
นางสุนีย์   จันทร์สูรย์ ผู้ประเมิน
นางศิริจันทรา   โคกสี ผู้ประเมิน
น.ส.ธนัฏนัณ   อนันตศิริสถาพร ผู้ประเมิน

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
       การประเมินคุณภาพภายนอกมีการประเมิน 4 ด้าน  คือ ด้านผู้เรียนระดับอนุบาล  ด้านผู้เรียนระดับประถมศึกษา  ด้านครูผู้สอนและด้านผู้บริหาร

มาตรฐานด้านผู้เรียน การศึกษาปฐมวัย
ผลสำเร็จ
เกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน
ควรปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

(ค่าเฉลี่ยของการประเมิน)
.-
-.
.
.
    มาตรฐานที่ 1 
ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
3.26
-.
.
/
.-
    มาตรฐานที่ 2  
ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
3.34
.-
.
/
-.
    มาตรฐานที่ 3 
ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี และกีฬา
3.42
-.
-.
/
.
    มาตรฐานที่ 4  
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์
3.17
.-
-.
/
.
    มาตรฐานที่ 5  
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานตามหลักสูตร
3.23
-.
-.
/
.
    มาตรฐานที่ 6  
ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3.29
-.
.-
/
.
    มาตรฐานที่ 7  
ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
3.21
.-
.-
/
.

มาตรฐานด้านครู ปฐมวัย
ผลสำเร็จ
เกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน
ควรปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

(ค่าเฉลี่ยของการประเมิน)
-
.-.
.
....
    มาตรฐานที่ 8
ครูมีคุณวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ
3.37
-
.
/
.-
    มาตรฐานที่ 9 
ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.86
-
.
.-/

มาตรฐานด้านผู้บริหาร ปฐมวัย
ผลสำเร็จ
เกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน
ควรปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

(ค่าเฉลี่ยของการประเมิน)
.-
-..
.
.
    มาตรฐานที่ 10 
ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการ
3.64
-.
.
.
/-
    มาตรฐานที่ 11  
สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง และการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา
3.36
-.
.
/
.-
    มาตรฐานที่ 12
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.81
-.
-.
/.
    มาตรฐานที่ 13  
สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.50
-.
.-
/.
    มาตรฐานที่ 14
สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
3.60
-.
-.
/.
มาตรฐานด้านผู้เรียน ประถมศึกษา
ผลสำเร็จ
เกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน
ควรปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

(ค่าเฉลี่ยของการประเมิน)
-.
-.
.
.
    มาตรฐานที่ 1 
ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
3.24
-.
.
/
..-
    มาตรฐานที่ 2  
ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
3.37
-.
.
/
.-
    มาตรฐานที่ 3 
ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี และกีฬา
3.43
.-
-.
./
    มาตรฐานที่ 4  
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์
3.02
-.
.-
/
.
    มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
2.14
-
-/.
.
.
    มาตรฐานที่ 6  
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3.36
-.
-.
/
.
    มาตรฐานที่ 7  
ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
3.27
-.
-.
/
.

มาตรฐานด้านครู ประถมศึกษา
ผลสำเร็จ
เกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน
ควรปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

(ค่าเฉลี่ยของการประเมิน)
-
.-.
.
....
    มาตรฐานที่ 8
ครูมีคุณวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ
3.85
-
.
/.-
    มาตรฐานที่ 9 
ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.41
-
.
/
.-

มาตรฐานด้านผู้บริหาร ประถมศึกษา
ผลสำเร็จ
เกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน
ควรปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

(ค่าเฉลี่ยของการประเมิน)
.-
-..
.
.
    มาตรฐานที่ 10 
ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการ
3.64
-.
.
.
/-
    มาตรฐานที่ 11  
สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง และการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา
3.36
-.
.
/
.-
    มาตรฐานที่ 12
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.78
-.
-.
/
.
    มาตรฐานที่ 13  
สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.60
-.
.-
/.
    มาตรฐานที่ 14
สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
3.60
-.
-.
./