สรุปผลการประเมินมาตรฐาน

บริษัท   ซูปรา แมเนจเมนต์  จำกัด
217
ลาดพร้าว 122 วังทองหลาง กทม. 10310   โทร. 0-2539-7345  แฟกซ์ 0-2539-7350

วันที่   22 และ 25 - 26   สิงหาคม  2546

รายชื่อผู้เข้าประเมิน

ชื่อ
เลขที่ประจำตัวผู้ประเมิน
1. นายประจักษ์   ทรัพย์มณี
00733/2545
2. นางสาวสิริกร   นามลาบุตร
00969/2546
3. นายประสิทธิ์   แสนกมล
00923/2546
4. นางบุญยทิพย์   ชมภูพงษ์เกษม
00752/2545

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
       การประเมินคุณภาพภายนอกมีการประเมิน 3 ด้าน  คือ ด้านผู้เรียน ด้านครูผู้สอนและด้านผู้บริหาร

มาตรฐาน
เกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน
ควรปรับปรุง
พอใช้
ดี
มาตรฐานด้านผู้เรียน
    มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
-
-
/
    มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไดร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์
-
/
-
    มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
-
/
-
    มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
-
-
/
    มาตรฐานที่ 9  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
-
-
/
    มาตรฐานที่ 10  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
-
-
/
    มาตรฐานที่ 12  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะ ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
-
-
/
มาตรฐานด้านครูผู้สอน
    มาตรฐานที่ 22  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
-
-
/
    มาตรฐานที่ 24  ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ
-
-
/
มาตรฐานด้านผู้บริหาร
    มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการจัดองค์กร/โครงสร้างและการบริหารอย่างเป็นระบบ ครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา
-
-
/
    มาตรฐานที่ 14  สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
-
-
/
    มาตรฐานที่ 18  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
-
-
/
    มาตรฐานที่ 20  ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการ
-
-
/
    มาตรฐานที่ 25  สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
-
-
/

มาตรฐานด้านอื่น ๆ
       นอกจากการประเมินทั้ง 14 มาตรฐานที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังได้ทำการประเมินมาตรฐานด้านผู้เรียนเพิ่มเติมอีก 5 มาตรฐาน ตามที่สถานศึกษาได้นำเสนอไว้ในรายงานประเมินตนเอง สำหรับมาตรฐานในระดับก่อนประถมศึกษาได้มีการสอนแทรกไว้ในรายละเอียดของการประเมินโดยรวมทั้งโรงเรียนแล้ว แต่ยังมีมาตรฐานด้านผู้เรียนในระดับก่อนประถมศึกษาที่สมควรนำมากล่าวเพิ่มเติม ซึ่งได้นำเสนอตามลำดับต่อไปนี้

           มาตรฐานที่ 2 : ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไดย

ที่
ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ
ร่องรอยความพยายาม
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
1
เคารพและรับฟังคำแนะนำของพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่
-
-
/
- กิจกรรมคารวธรรม วินัย และจริยศึกษา
- กติกาการขึ้น - ลงบันไดโดยชิดขวา
- โครงการประชาธิปไตย
- มีข้อตกลงเรื่องวินัยภายในห้องเรียน
- โครงการรักการอ่าน การใช้ห้องสมุด
- โฮมเพจ อินเตอร์เน็ต เคเบิ้ลทีวี
2
รักษาสิทธิเสรีภาพของตนเองและเคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
-
-
/
3
มีความรู้และปฏิบัติตนตามกฏหมาย ไม่เป็นปัญหาของสังคม และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
-
-
/
4
ร่วมกิจกรรมในการพัฒนาสถานศึกษาและท้องถิ่น
-
-
/
5
รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
-
-
/

 

           มาตรฐานที่ 3 : ผู้เรียนมีจิตสำนึกที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ที่
ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ
ร่องรอยความพยายาม
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
1
รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและ
ต่อสังคมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
-
-
/
- มีกิจกรรมประหยัดเวลาและประหยัด
ทรัพยากรธรรมชาติ
- มีกิจกรรมรณรงค์ประหยัดน้ำ - ไฟ
- การประดิษฐ์เศษวัสดุที่เหลือใช้
- กิจกรรมพัฒนาชุมชน
- กิจกรรมลูกเสือ - ยุวกาชาด
2
ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และมีส่วนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
-
-
/
3
ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
-
-
/

 

             มาตรฐานที่ 7 : ผู้เรียนเห็นคุณค่าและภูมิใจในภูมิปัญญาไทย ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย

ที่
ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ
ร่องรอยความพยายาม
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
1
รู้จักท้องถิ่น รักและร่วมพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
-
-
/
- กิจกรรมวันพ่อ - วันแม่ - วันไหว้ครู
- กิจกรรมดนตรีไทย นาฎศิลป์
- กิจกรรมแต่งชุดไทย
- กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ เช่นการหล่อเทียน
- มีกิจกรรมดนตรีไทย นาฏสิลป์
- กิจกรรมการละเล่นไทย
2
มีความรู้ ความเข้าใจภูมิปัญญาไทย โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำมาใช้ได้
-
-/
-
3
ชื่นชมและสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นและของไทย
-
-
/

 

            มาตรฐานที่ 8 : ผู้เรียนรู้จักตนเอง พึ่งตนเองได้ มีบุคลิกภาพที่ดี

ที่
ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ
ร่องรอยความพยายาม
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
1
รู้ถึงความถนัด ความสามารถ ความสนใจ ข้อดี ข้อด้อยของตนเองและพยายามปรับปรุงตนเอง
-
-
/
- กิจกรรมชมรม
- กิจกรรมคารวธรรม
- กิจกรรมบทบาทสมมุติ
- มีกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน
- มีกิจกรรมมารยาทไทย การแต่งกายไทย
- เน้นการแต่งกายถูกระเบียบ
2
เป็นตัวของตัวเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกียรติผู้อื่น
-
-
/
3
รู้กาลเทศะในการใช้คำพูด กิริยามารยาทและการแต่งกาย
-
-
/
4
สามารถกำหนดเป้าหมาย แนวทาง ตัดสินใจ และแก้ปัญหาของตนเองได้ (เฉพาะระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา)
-
-
-

 

           มาตรฐานที่ 11 : ผู้เรียนปลอดจากสิ่งเสพย์ติดให้โทษและสิ่งมอมเมา

ที่
ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ
ร่องรอยความพยายาม
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
1
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพย์ติด สิ่งมอมเมา
-
-
/
- มีการอบรมโดยตำรวจชุมชนสัมพันธ์
- มีการเรียนจริยศึกษา
2
ไม่เสพสิ่งเสพย์ติดและปลอดจากสิ่งมอมเมา และไม่แสวงหาผลประโยชน์
-
-
/

 

มาตรฐานที่ 4 : ผู้เรียนในระดับก่อนประถมศึกษามีความรู้และทักษะเบื้องต้น

ที่
ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ
ร่องรอยความพยายาม
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
1
ทักษะในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ - เล็ก
-
-
/
- มีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
- มีกิจกรรมสร้างสรรค์
- มีกิจกรรมเสริมประสบการณ์
- มีกิจกรรมกลางแจ้ง
- มีกิจกรรมเกมการศึกษา
- มีกิจกรรมมุมเรียนรู้
2
ทักษะในการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5
-
-
/
3
ทักษะในการสื่อสาร
-
-
/
4
ทักษะในการสังเกตและสำรวจ
-
/
-
5
สามารถเชื่อมโยงความรู้และทักษะต่าง ๆ
-
-
/

 


ตารางการดำเนินการตรวจเยี่ยมโรงเรียน

เวลา
22 ส.ค. 46
25 ส.ค. 46
26 ส.ค. 46
08.00 - 09.00 น. - ผู้บริหารนำเยี่ยมชมโรงเรียน
- สังเกตทั่วไป
- สังเกตทั่วไป
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง/ชุมชน
- สังเกตทั่วไป
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง/ชุมชน
09.00 - 10.00 น. - ประชุมผู้บริหารแนะนำ
- ชี้แจงบุคลากรของโรงเรียน
- สัมภาษณ์นักเรียนชั้นต่างๆ
- สัมภาษณ์ครู
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง/ชุมชน
- สัมภาษณ์นักเรียนชั้นต่างๆ
- สัมภาษณ์ครู
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง/ชุมชน
10.00 - 11.00 น. - ศึกษาเอกสาร
- สังเกตการสอนครู และพฤติกรรมของนักเรียน
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง/ชุมชน
- สัมภาษณ์นักเรียนชั้นต่างๆ
- สังเกตการสอนของครู
- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
- สังเกตอื่นๆ
- - สัมภาษณ์ผู้ปกครอง/ชุมชน
- สัมภาษณ์นักเรียนชั้นต่างๆ
- สังเกตการสอนของครู
- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
- สังเกตอื่นๆ
- - สัมภาษณ์ผู้ปกครอง/ชุมชน
11.00 - 12.00 น. - ศึกษาเอกสาร
- สัมภาษณ์ผู้บริหาร
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง/ชุมชน
- สังเกตการสอนของครู
- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
- สังเกตอื่นๆ
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง/ชุมชน
- สังเกตการสอนของครู
- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
- สังเกตอื่นๆ
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง/ชุมชน
12.00 - 13.00 น. - พักกลางวัน - พักกลางวัน - พบกลุ่ม
13.00 - 14.00 น. - ศึกษาเอกสาร
- สัมภาษณ์ผู้บริหาร
- สังเกต
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง/ชุมชน
- สังเกตการสอนของครู
- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
- สังเกตอื่นๆ
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง/ชุมชน
- พบกลุ่ม
14.00 - 15.00 น. - สัมภาษณ์ครู
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง/ชุมชน
- สังเกตการสอนของครู
- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
- สังเกตอื่นๆ
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง/ชุมชน
- รายงานด้วยวาจาต่อผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา
15.00 - 16.00 น. - สรุปผลการตรวจเยี่ยมประจำวัน - สัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียน
- สรุปผลการตรวจเยี่ยมประจำวัน
- รายงานด้วยวาจาต่อผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา