ภาพรวมของโรงเรียนปลูกจิต

      

กิจกรรมเด่นโรงเรียนปลูกจิต


ผลงานดีเด่นด้านโรงเรียน

วัน / เดือน / ปี

ชื่อรางวัล

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สาขา / ประเภท

9 – 13 กุมภาพันธ์ 2549

รางวัลชมเชยการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ระดับประถม งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆะบูชา

กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม

ทีม 99 คน

9 – 13 กุมภาพันธ์ 2549

รองชนะเลิศอันดับ 1

กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม

การเล่นนิทาน
ธรรมมะประกอบท่าทาง

9 – 13 กุมภาพันธ์ 2549

ชนะเลิศ

กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม

ตอบปัญหาธรรมมะ

20 มีนาคม 2549

รองอันดับ 1 กิจกรรมธรรมบันเทิง

วัดชำนิหัตถการ ร่วมกับเขตปทุมวัน

จินตลีลาประกอบเพลง

19 มิถุนายน 2549

รางวัลเหรียญทอง โครงการประกวดสื่อประกอบการเรียนการสอน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
( องค์การมหาชน )

สื่อการสอน

21 พฤศจิกายน 2549

รางวัลชมเชยการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา ปี 2550

เขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1

สวดมนต์หมู่

19 มิถุนายน 2549
รางวัลเหรียญทอง โครงการประกวดสื่อประกอบการเรียนการสอน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
( องค์การมหาชน )

สื่อการสอน
21 พฤศจิกายน 2549
รางวัลชมเชยการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา ปี 2550

เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

สวดมนต์หมู่
13 มกราคม 2550

ชนะเลิศ MBK Junior Excreise Fantasy Re-Use 2005

ห้างมาบุญครองเซ็นเตอร์ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร
ประเภทสวยงาม
3 มีนาคม 2550

รางวัลชมเชยการเล่นนิทานประกอบท่าทาง ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น

กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม
เล่นนิทานธรรมมะ ประกอบท่าทาง

13 มกราคม 2550

ชนะเลิศ MBK Junior Excreise Fantasy
Re-Use 2005

ห้างมาบุญครองเซ็นเตอร์ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร

ประเภทสวยงาม

3 มีนาคม 2550

รางวัลชมเชยการเล่นนิทานประกอบท่าทาง ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น

กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม

เล่นนิทานธรรมมะ ประกอบท่าทาง

25 พฤษภาคม 2551
โรงเรียนรักการอ่าน เซเว่นอีเอฟเว่น ร่วมกับกรุงเทพมหานคร
ป้ายโรงเรียนรักการอ่าน

 

ผลงานดีเด่นด้านผู้บริหาร

ชื่อผู้บริหาร

วัน / เดือน / ปี

ชื่อรางวัล

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สาขา / ประเภท

นางรัชนี     วรวิเชียรวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

4 ธันวาคม 2537

เกียรติคุณ รางวัลประกายเพชร

ชมรมผู้บำเพ็ญประโยชน์สร้างสรรค์สังคม

ผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น

16  มกราคม 2538

โล่รางวัลผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น  อันดับ 1

กรุงเทพมหานคร

ผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น

 

ผลงานดีเด่นด้านข้าราชการครู

ชื่อครู

ตำแหน่ง

วัน / เดือน / ปี

ชื่อรางวัล

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สาขา / ประเภท

นางสุพร   ชูธงชัย

คศ. 2

ปี 2540

ครูอนามัยดีเด่น

สำนักการศึกษา

ส่งเสริมการสอน

ปี 2541

ครูอนามัยดีเด่น

สำนักการศึกษา

ส่งเสริมการสอน

นายโกสินทร์   ลาภสมทบ

คศ. 2

ปี 2546

ข้าราชการดีเด่น สำนักงานเขตปทุมวัน

สโมสรโรตารี่ปทุมวัน

ครูผู้สอน

นางรัตนา   ก้องสุรินทร์

คศ. 2

ปี 2547

ข้าราชการดีเด่น สำนักงานเขตปทุมวัน

สโมสรโรตารี่ปทุมวัน

ครูผู้สอน

นางสาคร   ฆารกุล

คศ. 2

ปี 2549

เหรียญทองกีฬาข้าราชการ

กรุงเทพมหานคร

กีฬาเปตอง หญิงเดี่ยว

ปี 2549

เหรียญทองกีฬาข้าราชการ

กรุงเทพมหานคร

กีฬาเปตอง หญิงคู่

นางมาลี   จิตณรงค์

คศ. 2

ปี 2548

กีฬาข้าราชการเหรียญทอง

กรุงเทพมหานคร

กีฬาเทนนิส หญิงเดี่ยว

ปี 2549

กีฬาข้าราชการเหรียญเงิน

กรุงเทพมหานคร

กีฬาเทนนิส หญิงเดี่ยว

นางสาวกรรณิกา   ศรีประยูร

คศ. 2

ปี 2548

กีฬาข้าราชการเหรียญเงิน

กรุงเทพมหานคร

กีฬาเปตอง หญิงคู่

ปี 2549
กีฬาข้าราชการเหรียญทอง
กรุงเทพมหานคร กีฬาเปตอง หญิงคู่
9 มีนาคม 2550
ผู้ประกอบอาชีพดีเด่น
ประจำปี 2549 – 2550
สโมสรโรตารี่ปทุมวัน อาชีพข้าราชการครู

 

ผลงานดีเด่นด้านนักเรียน

ชื่อนักเรียน

ชั้นเรียน

วัน/เดือน/ปี

ชื่อรางวัล

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สาขา / ประเภท

ด.ญ.มรกต   รอดดารา

ป.4

27 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2541

ผู้แทนนักเรียนกรุงเทพมหานครรุ่นที่ 7

สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมเมืองยาชิโย ประเทศญี่ปุ่น

ด.ญ.วริศรา   คูณขุนทด

ป.4

24 – 31 พฤษภาคม 2544

ผู้แทนนักเรียนกรุงเทพมหานครรุ่นที่ 10

สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมเมืองยาชิโย ประเทศญี่ปุ่น

ด.ญ.ภารวี   โพธิสัตย์

ป.4

19 – 26  พฤษภาคม 2547

ผู้แทนนักเรียนกรุงเทพมหานครรุ่นที่ 13

สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมเมืองยาชิโย ประเทศญี่ปุ่น

ด.ญ.แพรวนภา   วายุภาพ

อนุบาล 2

30 มกราคม 2548

การแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ร่วมกับสมาคมหมากล้อมและซีพี เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด

หมากล้อมประเภทหญิงเดี่ยว

ด.ช.วีระเดช   วาชัยยุง

อนุบาล 2

30 มกราคม 2548

รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ร่วมกับสมาคมหมากล้อมและซีพี เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด

หมากล้อม
ประเภททีม

ด.ช.ธวัชชัย   การกระลัง

อนุบาล 2

30 มกราคม 2548

รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ร่วมกับสมาคมหมากล้อมและซีพี เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด

หมากล้อม
ประเภททีม

ด.ช.เผ่าเทพ   จำปาทอง

อนุบาล 2

30 มกราคม 2548

รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ร่วมกับสมาคมหมากล้อมและซีพี เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด

หมากล้อม
ประเภททีม

ด.ญ.พรพิมล   ใจเที่ยงธรรม

อนุบาล 2

1 สิงหาคม 2548

รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง

สำนักการศึกษา

ประเภท
นาฏศิลป์ไทย

ด.ญ.ชานิษา   พันธุ์มณี

อนุบาล 2

1 สิงหาคม 2548

รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง

สำนักการศึกษา

ประเภท
นาฏศิลป์ไทย

ด.ญ.สุดารัตน์   บัวตูม

อนุบาล 2

1 สิงหาคม 2548

รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง

สำนักการศึกษา

ประเภท
นาฏศิลป์ไทย

ด.ญ.แพรวนภา   ตั้งวรรณวิทย์

อนุบาล 2

1 สิงหาคม 2548

รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง

สำนักการศึกษา

ประเภท
ศิลปะประดิษฐ์

ด.ญ.มินตรา   จินดา

อนุบาล 2

1 สิงหาคม 2548

รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง

สำนักการศึกษา

ประเภท
ศิลปะประดิษฐ์

ด.ญ.นพรัตน์   โพธิ์กุล

อนุบาล 2

1 สิงหาคม 2548

รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง

สำนักการศึกษา

ประเภท
ศิลปะประดิษฐ์

ด.ช.ธีระเดช   พันธสุโต

ป.6

14 – 16 มกราคม 2548

ชมเชยอันดับ 1 งานกรุงเทพฯก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล

สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

พิธีกรคู่
ชาย - หญิง

ด.ญ.ภารวี   โพธิสัตย์

ป.5

14 – 16 มกราคม 2548

ชมเชยอันดับ 1 งานกรุงเทพฯก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล

สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

พิธีกรคู่
ชาย - หญิง

ด.ญ.แพรวนภา   วายุภาพ

ป.2

10 มีนาคม 2550

DMA KIDS GO TOURNAMENT 2007
รองชนะเลิศอันดับ 1

สำนักการศึกษาร่วมกับสมาคมหมากล้อมและบริษัทซีพี เซเว่น อีเลฟเว่น จำกัด

หมากล้อมประเภทหญิงเดี่ยว