วิสัยทัศน์ของโรงเรียนปลูกจิต


    

“สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้  คู่คุณธรรม  นำวิชาการ
ก้าวทันเทคโนโลยี  สามัคคีชุมชน  มากล้นภูมิปัญญา”

       โรงเรียนปลูกจิต มุ่งเน้นที่จะพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีทั้งภายในและภายนอก ดังนั้นโรงเรียนจึงกำหนดภาพอนาคตไว้เป็นหลักในการพัฒนาเพื่อให้ทุกฝ่ายยึดเป็นแนวดำเนินการให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายอย่างทันเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ