แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนปลูกจิต


การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนปลูกจิตให้บรรลุตามเป้าหมาย จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์หลักของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2561 – 2563  ในการพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้
            1. นำเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
            2. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
            3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการคิดและเป็นผู้นำทางวิชาการ
            4. ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก ผู้ปกครอง และสร้างเครือข่ายผู้ปกครองให้มีความเข้มแข็ง