เพลงปลูกจิต

 

ปลูกจิตที่ดีงามตามนิสัย
ปลูกดวงใจใฝ่ธรรมคำสั่งสอน
ปลูกวิชาการศึกษาด้วยอาทร
ดุจดั่งพรที่โรงเรียนเพียรย้ำเตือน

โรงเรียนเราก้าวหน้าวิชาแกร่ง
การกีฬาเข้มแข็งแรงใครเหมือน
ผู้มาเยี่ยมประทับใจไม่ลืมเลือน

ดั่งผองเพื่อนญาติมิตรสนิทใจ

เราปลูกฝังสามัคคีมีน้ำจิต
คุณธรรมนำชีวิตให้สดใส
มีความเอื้ออาทรในฤทัย
ปลูกจิตไว้เป็นคนดีศรีสังคม

 โรงเรียนเราสวยงามมีความสะอาด
บุพชาติงามตาสง่าสม
หลวงพ่อปลูกจิตที่เคารพและชื่นชม
ปลูกนิยม ปลูกความรู้คู่ความดี