4. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน

     ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และชุมชน โรงเรียนได้ดำเนินการเชิญผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ดังนี้

     1. เป็นคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษาของโรงเรียน การประชาสัมพันธ์ โดยมีเอกสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน มีการประชุมผู้ปกครองเป็นระดับชั้น คือ
           - ระดับปฐมวัย     ชั้นอนุบาล1 - อนุบาล2
           - ระดับประถม     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
        เมื่อประชุมผู้ปกครองเรียบร้อยแล้ว จะให้มีประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายแต่ละชั้นเพื่อช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข แนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน

     2. มีส่วนร่วมในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยเมื่อ สมศ. มาประเมินและมาฝึกการประเมินผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมอย่างมากในการตอบคำถามและเสนอแนะทางที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน

     3. ร่วมมือกับสถานศึกษาจัดทำฐานข้อมูลแหล่งวิทยาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน

     4. ผู้ปกครองและชุมชนร่วมกิจกรรมของโรงเรียนในวันสำคัญต่าง ๆ โดยใช้ทรัพยากรทั้งสิ่งของและเงินเพื่อซื้อสิ่งของ เช่น วันเด็ก ทำบุญวันสิ้นปี วันสำคัญทางศาสนา วันลอยกระทง

     5. เข้าร่วมพิจารณากรณีโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการริเริ่มการจัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม

     6. สถานภาพปัจจุบันของสถานศึกษาและปัจจัย จุดเด่น จุดด้อย โอกาส อุปสรรค