1. ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน

         โรงเรียนใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ครบทุกระดับชั้น ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

         1.1 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาการเรียนการสอนจัดการศึกษาผ่านเครือข่ายและสื่อต่าง ๆ ระบบอินเตอร์เน็ต ห้องปฎิบัติการทางภาษา ห้องคอมพิวเตอร์

         1.2 จัดกิจกรรมให้นักเรียนพัฒนาสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต บุคลิกภาพ ป้องกันสารเสพติด และไข้เลือดออก

         1.3 เสริมความรู้ จิตสำนึกในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมแบบไทย การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ ค่านิยมที่พึงประสงค์ต่อนักเรียน

         1.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน นักเรียน สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้นำและ ผู้ตามที่ดี รู้จักสิทธิหน้าที่ของตน

         1.5 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น การเรียนรู้สู่โครงงาน การเข้าค่ายตามกลุ่มสาระการศึกษานอกสถานที่