การดำเนินงานของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

                 โรงเรียนปลูกจิต ดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหัตอบสนองและสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 และมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติไทย ยึดหลักนโยบายการศึกษาของกรุงเทพมหานคร และวิสัยทัศน์ของสำนักการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นเด็กดี มีความสุข และเป็นคนเก่ง สามารถอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุขโดยมุ่งเน้นนักเรียนตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่คณะครูและผู้ปกครองมีจุดมุ่งหมายเดียวกันภายในระยะเวลา 3 ปี (2561 - 2563) ดังนี้

    1. การดำเนินงานปีที่ 1 (2561) เป็นการกำหนดกิจกรรมให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด โดยใช้หลักการควบคุมด้วยวงจร Deming คือ การวางแผน (Plan) การลงมือกระทำ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการจัดกิจกรรม (Action)

    2. การดำเนินงานปีที่ 2 (2562) นำผลการตรวจสอบ ประเมินผลการจัดกิจกรรมในปีที่ 1 มาพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และมีประสิทธิผลแก่นักเรียน

    3. การดำเนินงานปีที่ 3 (2563) นำผลที่ได้จากการกำกับติดตามประเมินผลในปีที่ 2 มากำหนดเป็นมาตรฐานในการจัดดำเนินการต่อไป และนำผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมนำเสนอต่อสาธารณชนเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ