จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนปลูกจิต ดำเนินการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาให้ตอบสนอง และสอดคล้อง สนับสนุนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของแผนพัฒนาการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2553 ตอบสนองนโยบายการศึกษาของกรุงเทพมหานคร และวิสัยทัศน์การศึกษาของกรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนเป็นเด็กดี มีความสุข และเป็นคนเก่ง สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยมีจุดเน้น แผนพัฒนาการศึกษา ที่กำหนดขึ้นในระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2553 ดังนี้

    1. การปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
    2. พัฒนาให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และการดำรงชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความเป็นประชาธิปไตย
    3. พัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ในการแสวงหาแนวทางการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็นสากล พื้นฐานของความเป็นไทย ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย การใช้เทคโนโลยี และสื่อต่างๆ แสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม
    4. พัฒนาโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยนักเรียน รณรงค์ห่างไกลจากสิ่งเสพติด
    5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    6. เสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียน วัด บ้านและชุมชน
    7. พัฒนาระบบการนิเทศ กำกับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
    8. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยชุมชนมีส่วนร่วม