พันธกิจ

โรงเรียนได้กำหนดพันธกิจที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้  ดังนี้
1. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการเรียนรู้ของครูและนักเรียน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
3. พัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ และดำรงชีวิตตามปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการคิดและเป็นผู้นำทางวิชาการ
5. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา