ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนปลูกจิต
ปีการศึกษา 2557

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออนไลน์ (27 มิถุนายน 2557)

 

กิจกรรมวันสุนทรภู่ครูกวี

 

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

 

100ล้านความดี 103ปี ลูกเสือไทย ระวังภัยสารเสพติด ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น)

 

กิจกรรมวันไหว้ครู

 

กิจกรรมการว่ายน้ำ

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตหนังสือทำมือ

 

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตปทุมวัน

 

เจ้าหน้าที่ทหารให้ความรู้ ปลูกจิตสำนักรักชาติกันนักเรียน

 

ห้องสมุดเคลื่อนที่จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

กิจกรรมคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม