แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน


1. ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ร.9
          
เป็นอาคารหกเหลี่ยมภายในห้องสมุดจะเป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้

2. ห้องนาฎศิลป์
          
ห้องนาฏศิลป์จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านนาฏศิลป์ไทย เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลด้านการแสดง ประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ระบำ รำ ฟ้อน หรือแม้กระทั่งการแสดงพื้นเมืองของไทย นอกจากการแสดงแล้วยังเป็นแหล่งสืบค้นด้านการแต่งกายในชุดการแสดงต่างๆ รวมทั้งเครื่องประดับที่เรียกว่า ศิราภรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงอีกด้วย

3. ห้องดนตรีไทย
       ห้องดนตรีไทย เปิดให้นักเรียนชมรมดนตรีไทย และผู้สนใจเข้าไปฝึกซ้อม ช่วงเช้าก่อนเข้าแถว กลางวัน และหลังเลิกเรียน โดยเปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนทั้ง ขิม วงปี่พาทย์ วงพื้นเมืองอีสาน อังกะลุง และกลองยาว

4. ห้องศิลปะ
        

ห้องศิลปะ เปิดบริการให้นักเรียนได้ฝึกฝีมือ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยจัดเตรียมอุปกรณ์การวาดภาพ เช่น กระดาษ และ สีประเภทต่างๆ ไว้อย่างครบครัน มีคุณครูผู้มีประสบการณ์การจัดงานอีเว้นท์คอยให้คำแนะนำ

5. ห้องการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
        

เป็นห้องจำลองเกษตรทฤษฎีใหม่ เพิ่มเติมความรู้ในการประกอบอาชีพให้กับนักเรียน มีการจำลองเครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบอาชีพอย่างครบครัน

6. ห้องพยาบาล
        
ห้องส่งเสริมด้านสุขภาพ เมื่อเจ็บป่วยสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนถึงมือหมออย่างทันท่วงที มียารักษาโรค มีการตรวจสุขภาพตลอดปีการศึกษา โดยคณะแพทย์ พยาบาล จากศูนย์สาธารณสุขลุมพินี16

7. ห้องสมุดโรงเรียน
           
          
การส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย เป็นสิ่งจำเป็นยิ่ง สำหรับการศึกษาในปัจจุบัน ห้องสมุดจึงเป็นอีกแหล่งเรียนรู้หนึ่งซึ่งมีความสำคัญกับนักเรียนทุกคน และนอกจากห้องสมุดโรงเรียนปลูกจิตของเราจะมีหนังสือที่น่าสนใจ และประกอบด้วยความรู้มากมายแล้วยังมี ห้องสมุดเสียงซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ให้ทั้งความรู้และความบันเทิง มีช่องทางการศึกษาผ่านสัญญาณดาวเทียมนักเรียนจะได้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านช่องการศึกษา ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองอีกทางหนึ่งด้วย

8. ลานกีฬาเปตอง
           
เป็นการสนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความรู้ของนักเรียน โดยการจัดตั้งเป็นชมรม เพราะการเล่นเปตองเป็นการฝึกให้นักเรียนมีสมาธิ ความสามัคคี การคิดวิเคราะห์ สำหรับการเล่นในแต่ละครั้ง

9. สวนพฤกษศาสตร์
           
จัดทำขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนมีความรักและเห็นคุณค่าของพืชพรรณไม้  มีจิตใจอ่อนโยน  มีแนวคิดที่จะอนุรักษ์พืชและสิ่งแวดล้อม  สังเกต  ค้นคว้าจากสื่อธรรมชาติที่อยู่รอบตัว

10. ห้องสมุดเคลื่อนที่ของ กทม.
ห้องสมุดเคลื่อนที่ของ กทม. จะมาบริการในวันศุกร์บริเวณชุมชนบ่อนไก่ โรงเรียนจะติดต่อให้มาบริการแก่นักเรียนเป็นครั้งคราว

         


แหล่งเรียนรู้รอบโรงเรียน


1. สวนลุมพินี
มีพื้นที่ 360 ไร่ ที่ตั้ง ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครเดิมเป็นเพียงทุ่งนากว้าง เรียกว่า ทุ่งศาลาแดง เป็นที่ดินส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) โดยใช้เป็นสถานที่กระทำพิธีจรดพระนังคัลประจำปี และได้ทรงพระราชทานให้เป็นสมบัติของชาติเมื่อปี พ.ศ. 2468 โดยมีพระราชประสงค์
1. เป็นสถานที่จัดงานแสดงสินค้าและผลิตผลด้านอุตสาหกรรมครั้งใหญ่ที่สุดของชาติ เรียกว่า งานสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ เพื่อเผยแพร่ให้ชาวไทยและชาวต่างชาติเกิดความสนใจในสินค้าไทย แต่งานนี้ต้องล้มเลิกไปเพราะพระองค์ทรงประชวรและเสด็จสวรรคตเสียก่อน
2. จัดให้เป็นสวนสาธารณะ สำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน โดยพระราชทานนามว่า “สวนลุมพินี”

2. สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี
เดิมชื่อ “สถานีตำรวจนครบาลสาทร” ตั้งอยู่ถนนสาธรเหนือ กองตรวจคนเข้าเมืองเดิมต่อมาได้ยุบเลิกไปรวมกับ “สถานีตำรวจนครบาลศาลาแดง” ตั้งอยู่ แยกศาลาแดง ใกล้กับพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 ประมาณปี พ.ศ. 2493 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี” ให้สอดคล้องกับสถานที่ตั้งซึ่งอยู่ใกล้กับสวนลุมพินี และประมาณปี พ.ศ. 2510 ได้แบ่งออกเป็น 2 สถานี คือ “สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี 1” ได้แยกออกมาตั้งอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน คือ ถนนวิทยุ ในสังกัดกองกำกับการตำรวจนครบาล 10 กองบังคับการตำรวจนครบาลพระนครใต้ และอยู่อาคารเดียวกันกับกองกำกับตำรวจนครบาล 10 ส่วน “สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี 2” ยังคงตั้งอยู่ที่แยกศาลาแดงเช่นเดิม จนถึงปี พ.ศ. 2516 สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี 2 จึงได้ย้ายไปอยู่ที่ซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้ และเปลี่ยนชื่อเป็น “สถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ” ส่วนสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี 1 ก็ได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อ “สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี” เช่นเดิม จนถึงปัจจุบัน

3. สนามมวยเวทีลุมพินี
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2499 โดย พล.ต.ประภาส จารุเสถียร ขณะดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ สนามมวยเวทีลุมพินี เป็นสนามมวยมาตรฐานแห่งหนึ่งของประเทศไทย ได้สร้างชื่อเสียง เสริมสร้าง และผลิตนักมวยไทยชั้นนำ ส่งเสริมศิลปะมวยไทย
วันที่ 16 เมษายน 2503 สนามมวยเวทีลุมพินีได้จัดชิงแชมป์เปี้ยนโลกรุ่นฟลายเวท ระหว่าง โผน กิ่งเพชร กับ ปาสคาล เปเรซ ผู้ครองตำแหน่งจากอาร์เจนตินา การชกครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ เสด็จมาทอดพระเนตรด้วย ผลการแข่งขัน โผน กิ่งเพชร ชนะคะแนนได้ครองแชมป์เปี้ยนโลกคนแรกของประเทศไทย