การบริหารงาน


นายไพฑูรย์  มีวีระสม
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนปลูกจิตนายชณนบ พุทธิยมงคลกุล

นางสาวลำไพ ค้ำชู
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนปลูกจิต
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนปลูกจิต
 คณะกรรมการ
ด้านการบริหารงานงบประมาณ

นางปราณี   รอดแตง  
ประธานกรรมการ


คณะกรรมการ
ด้านการบริหารงานบุคคล

นายนิวัต  วิทยารัตน์
ประธานกรรมการ

มีหน้าที่
- วางแผนและบริหารงานธุรการ จัดทำแผนและโครงการของโรงเรียน จัดทำเอกสารคู่มือครูและคู่มือนักเรียน จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน จัดระบบงานสารบรรณ การลงทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือราชการ เก็บรักษาหนังสือ ระเบียบ คำสั่งต่างๆ จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ
- การเงิน การบัญชี การงบประมาณ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเงิน จัดทำเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบ ควบคุม ตรวจสอบ จัดทำบัญชีให้เป็นปัจจุบัน จัดทำงบประมาณ
- การพัสดุ จัดทำการจัดซื้อ จัดทำบัญชีพัสดุ และทะเบียนครุภัณฑ์ จัดวางระบบการยืม การเบิกจ่าย การควบคุมพัสดุ ให้ถูกต้องตามระเบียบ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปี
- ทะเบียนสถิติ จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการและลูกจ้าง จัดทำเอกสารการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและลูกจ้าง และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
มีหน้าที่
- จัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน เข้ารับการอบรม สัมมนา และพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถภาพสูงขึ้น จัดทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ กำหนดความต้องการของบุคลากร ควบคุมติดตามนิเทศบุคลากร ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
     

    


คณะกรรมการ
ด้านการบริหารงานวิชาการ

นางสาวรสนา   สวนแก้ว
  
ประธานกรรมการ


คณะกรรมการ
ด้านการบริหารงานทั่วไป

นางสาวกรรณิกา   ศรีประยูร

ประธานกรรมการ

มีหน้าที่
- วางแผนและส่งเสริมงานวิชาการ จัดทำหลักสูตรและการนำไปใช้ จัดตารางการเรียนการสอน จัดครูเข้าสอนพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนางานด้านวิชาการ จัดให้มีการฝึกอบรมครู การประชุมสัมมนาวิชาการ นิเทศภายใน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
มีหน้าที่
- วางแผนงานกิจการนักเรียน งานอาคารสถานที่ และงานสัมพันธ์ชุมชน วางมาตรการและควบคุมการใข้สาธารณูปโภค จัดบริการด้านโภชนาการ จัดบริการด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน จัดบริการสื่อปฏิรูปการเรียนรู้ จัดบริการแนะแนว จัดบริการห้องสมุด และห้องพิเศษอื่นๆ การจัดสวัสดิการด้านต่างๆ จัดบรรยากาศในอาคารเรียน จัดสิ่งแวดล้อมควบคุมดูแลอาคารสถานที่ การใข้สถานที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด วางแผนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ประสานงานคณะกรรมการโรงเรียนและชุมชน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย