คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนปลูกจิต    สำนักงานเขตปทุมวัน    กรุงเทพมหานครลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1
ดร.อุไร    อนันตสิน
ประธานกรรมการ
2
นายวิโรจน์    เทียนไพร
ผู้แทนผู้ปกครอง
3
นายนิวัต   วิทยารัตน์
ผู้แทนครู
4
นายลพ    ช่างเรือน
ผู้แทนองค์กรชุมชน
5
นางอัญชลี    ทองนิ่ม
ผู้แทนกรุงเทพมหานคร
6
นายวิชัย    วงศ์วาณิชวัฒนา
ผู้แทนศิษย์เก่า
7
พระเตียว    โชติปญโญ
ผู้แทนพระภิกษุ
8
นางประภาภรณ์    โยมศิลป์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
9
นางสมจิตร์    พุ่มเงินพวง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
10
นายวรวิทย์    มาระโย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
11
นายสุวิทย์    ทรัพย์เกตุโสภา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
12
นายสมพงษ์    พลชำนิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
13
นายสุทธี    วัฒสาร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
14
นายนิธิ    เรือนใจหลัก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
15
นายไพฑูรย์    มีวีระสม
กรรมการและเลขานุการ

—————————————————————————————————————————

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1
นางรติกร   เขียวหวาน
ประธานกรรมการ
2
นายดำริ  เลิศสกุล
รองประธานกรรมการ
3
นายธนัช  กิติธัชกร
กรรมการ
4
นายอภินันท์  กาเผือด
กรรมการ
5
นางสุวรรณา  พานทอง
กรรมการ
6
นางลำไย  ทองแพง
กรรมการ
7
นางสาวสุภาพร  แดงขนิฐ
กรรมการ
8
นางรวิศรา  การุณรัตน์
กรรมการและเลขานุการ