บุคลากรภายในโรงเรียน


1. นายมณฑล   เทียมศักดิ์ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2513 - 2523
2. นางยุดา        หอมกรุ่น ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2523 - 2529
3. นางโสภา       สุภาชัย ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2529 - 2536
4. นางนาตยา      เกิดสุข ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2536 - 2537
5. นายชูชีพ        สอนสนิท ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2537 - 2540
6. นายอนันต์       เขียนขำ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2540 - 2543
7. นางสมหมาย    เข็มเจริญ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2543 - 2544
8. พ.อ.อ.หญิงนิรมล    สุวรรณปิณฑะ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2544 - 2549
9. นางรัชนี   วรวิเชียรวงษ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2549 - 2551
10. นายสิทธิศักดิ์    คุปติศิริรัตน์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2551 - 2554
11. นายชัยวัฒน์   ปัญญา ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2554 - 2556
12. นางสาววิลากา   สุขวิเศษ ผู้อำนวยการ พ.ศ.2556 - 2560
13. นายไพฑูรย์    มีวีระสม ผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน

 รายชื่อบุคลากรภายในโรงเรียน

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่
1
นายไพฑูรย์   มีวีระสม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กศ.ม.
ผู้บริหารสถานศึกษา
2
นายชณนบ   พุทธิยมงคลกุล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กศ.ม.
รองผู้อำนวยการ
3
นางสาวลำไพ   ค้ำชู
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ค.ม.
รองผู้อำนวยการ
4
นางสาววิภาพร   ศรีสว่าง
ครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย
ค.บ.
อนุบาล 1/1
5
นางสาวประดับ   ทุมวิเศษ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ศศ.บ.
อนุบาล 1/2
6
นางสาวศศกมล    ศรีโพธิ์ช้าง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
กศ.ม.
อนุบาล 1/3
7
นางสุกันยา     พลอยกระโทก     
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.
อนุบาล 2/1
8
นางวิภาพร   สมบัติหล้า
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ค.บ.
อนุบาล 2/2
9
นางสุจิน     เทียนไพร    
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.
อนุบาล 2/3
10
นางสาวรสนา    สวนแก้ว
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ศศ.ม.
ประถมศึกษาปีที่ 1/1
11
นางมาลี    จิตณรงค์   
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
กศ.บ.
ประถมศึกษาปีที่ 1/2
12
นางสาวสุภาพร   เขียนสันเทียะ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ศษ.ม.
ประถมศึกษาปีที่ 1/3
13
นางสาวจิตติศักดิ์     ศิริภักดิ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
กศ.ม.
ประถมศึกษาปีที่ 2/1
14
นางสาวจินดาหรา   พัฒนะแสง
ครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย
ค.บ.
ประถมศึกษาปีที่ 2/2
15
นายสุทธิพงศ์     แสนสำอางค์
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ค.บ.
ประถมศึกษาปีที่ 2/3
16
นางสาวมุทิตา   บุญชม
ครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย
ค.บ.
ประถมศึกษาปีที่ 3/1
17
นางสาวทรายแก้ว   ฐานวงศ์
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ค.บ.
ประถมศึกษาปีที่ 3/2
18
นางอริยา    วิทยารัตน์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.
ประถมศึกษาปีที่ 3/3
19
นางวรรณรัตน์   มากรัตน์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กศ.บ.
ประถมศึกษาปีที่ 4/1
20
นางสาวนงนภัส     บัวเพชร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กศ.ม.
ประถมศึกษาปีที่ 4/2
21
นายสุพจน์    ธารีวิบูลย์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
วท.บ.
ประถมศึกษาปีที่ 4/3
22
นางปราณี     รอดแตง    
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กศ.บ.
ประถมศึกษาปีที่ 5/1
23
นางสาวเสาวลักษณ์   นามเสาร์
ครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย
ค.บ.
ประถมศึกษาปีที่ 5/2
24
นายเกียรติสมบูรณ์   เสนาชัย
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ค.บ.
ประถมศึกษาปีที่ 5/3
25
นางจุฑามาศ    ประสงค์เพ็ชร์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
กศ.บ.
ประถมศึกษาปีที่ 6/1
26
นางสาวจุฬารัตน์     บุรีรัตน์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ค.บ.
ประถมศึกษาปีที่ 6/2
27
นางสาวกรรณิกา    ศรีประยูร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
กศ.ม.
ประถมศึกษาปีที่ 6/3
28
นางสาวปวีณา   มงคลดี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
คศ.บ.
การงานอาชีพ
29
นางสาวสมศรี   เสาสูงยาง
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ศษ.บ.
ภาษาอังกฤษ
30
นายคมกฤช     สันหาธรรม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ค.บ.
คอมพิวเตอร์
31
นายเอกพล    ศรีบาง
ครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย
ศษ.ม.
สังคมศึกษา
32
นางสาวอังคนางค์     สุทธิพันธ์
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ค.บ.
ศิลปศึกษา
33
นางสาวสุธากานต์     จันทรราช
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ
34
นายนิวัต    วิทยารัตน์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
กศ.บ.
พละศึกษา
35
นางสาวรสสุคนธ์   ฮะบุญมี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ปวส.
ธุรการ
36
นางสกาวเดือน     เหง้าธรรม
พี่เลี้ยง
ม.6
พี่เลี้ยง
37
นางนารี    อินโคกสูง
พี่เลี้ยง
ม.6
พี่เลี้ยง
38
นางจันทร์เพ็ญ   เขียวแรง
พี่เลี้ยง
ม.6
พี่เลี้ยง
39
นายสนิท     สุภารี
พนักงานสถานที่
ม.6
พนักงานสถานที่
40
นายสมชัย     นวลกลาง
พนักงานสถานที่
ม.6
พนักงานสถานที่
41
นายธวัช    แสงเล็ก
พนักงานสถานที่
ม.6
พนักงานสถานที่
42
นายสมโภชน์     ฉัตร์บรรยง
พนักงานสถานที่
ปวช.
พนักงานสถานที่
43
นางมาลัยพร    พนมกุล
พนักงานสถานที่
ม.6
พนักงานสถานที่
44
นางประยูร    มั่นรอด
พนักงานสถานที่
ม.ศ.5
พนักงานสถานที่
45
 
 
46
 
 
47